Regulamin Świadczenia Usług Przez Do góry kotami Joanna Szopińska

/English version below/

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich świadczone są usługi przez Catsitterzy „Do Góry Kotami” J. Szopińska-Zatkalik, J.Zatkalik s.c. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Esej 21/33, 01-923 Warszawa, NIP 1182231638, REGON: 520436551.(„Do Góry Kotami” lub „Usługodawca”) na rzecz jej Klientów.
 2.  Do góry Kotami świadczy w szczególności usługi w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami (kotami i małymi zwierzętami domowymi). Usługi są świadczone na terenie Warszawy i jej okolic.

§2 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Usługodawca sprawuje opiekę nad zwierzętami w terminie i miejscu uzgodnionym z właścicielem zwierzęcia lub inną osobą działającą w imieniu i na rzecz właściciela zwierzęcia i posiadającą ważne umocowanie do zawarcia umowy o świadczenie usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie („Właściciel” lub „Klient”).
 2. Usługi są świadczone każdorazowo przez opiekuna wyznaczonego przez Usługodawcę. Usługodawca dokona wyboru opiekuna przy uwzględnieniu charakteru powierzanego zwierzęcia oraz dostępności opiekunów pracujących dla Usługodawcy w danym terminie.
 3. Opiekunowie posiadają stosowną wiedzę oraz odpowiednie przeszkolenie do sprawowania opieki nad zwierzętami.

§3 ZAWARCIE UMOWY

 1. W celu dokonania rezerwacji Właściciel powinien skontaktować się z Do góry kotami za pośrednictwem adresu e-mail (hello@dogorykotami.pl) lub komunikatorów Whatsapp (+48 500 272 858) albo Messenger (https://www.facebook.com/OpiekaNadKotami/) podając informację o terminie, w jakim chciałby skorzystać z usług Do góry Kotami.
 2. Osoba kierująca zapytanie do Usługodawcy oświadcza, że jest właścicielem zwierzęcia i jest w pełni uprawniona do zawarcia umowy w przedmiocie powierzenia opieki nad zwierzęciem. Jeżeli osoba, która kontaktuje się z Usługodawcą nie jest właścicielem zwierzęcia i kontakt odbywa się w imieniu osoby trzeciej konieczne jest poinformowanie o tym Usługodawcy oraz potwierdzenie, że osoba ta posiada pełne prawo do oddania zwierzęcia pod opiekę Usługodawcy.
 3. Jeżeli opieka nad powierzanym zwierzęciem będzie wykonywana przez Usługodawcę po raz pierwszy, Właściciel ma obowiązek wypełnienia kwestionariusza stanowiącego załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu („Kwestionariusz”). W przypadku kolejnego powierzenia opieki nad danym zwierzęciem Usługodawcy Właściciel ma obowiązek zaktualizować treść Kwestionariusza, jeżeli informacje uprzednio w podane w Kwestionariuszu uległy zmianie lub dezaktualizacji. Obowiązek prawidłowego wypełnienia Kwestionariusza obciąża Właściciela. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niepełne podanie informacji na temat powierzanego zwierzęcia i jego stanu zdrowia.
 4. Informacje podane w Kwestionariuszu są omawiane na spotkaniu zapoznawczym opiekuna oraz Klienta. Spotkanie zapoznawcze ma charakter obligatoryjny, jeżeli opieka nad danym zwierzęciem jest wykonywana po raz pierwszy. Spotkanie zapoznawcze może podlegać dodatkowej opłacie na warunkach określonych w Cenniku, który stanowi integralną część Regulaminu.
 5. Usługodawca potwierdzi gotowość do sprawowania opieki nad danym zwierzęciem w terminie wskazanym przez Właściciela w tej samej formie, w jakiej zostało skierowane do niego zapytanie lub za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych przez Właściciela w formularzu kontaktowym. Właściciel ma obowiązek potwierdzić, że decyduje się na zawarcie umowy z Usługodawcą poprzez przesłanie informacji zwrotnej do Usługodawcy w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia gotowości Usługodawcy do świadczenia usług. W przypadku braku potwierdzenia przez Właściciela woli zawarcia umowy we wskazanym terminie Usługodawca nie gwarantuje możliwości wykonania umowy i dostępności opiekunów. 
 6. Do zawarcia Umowy o sprawowanie opieki nad powierzanym zwierzęciem na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz załącznikach do niniejszego Regulaminu dochodzi w chwili potwierdzenia przez Właściciela woli zawarcia umowy w terminie określonym w §3 ust. 4 Regulaminu. Jeżeli Właściciel dokonał potwierdzenia po upływie terminu wskazanego w §3 ust. 4 Regulaminu do zawarcia umowy dochodzi po potwierdzeniu przez Usługodawcę dostępności opiekunów oraz woli związania się umową z Właścicielem.

§4 WYKONYWANIE OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

 1. Opieka nad zwierzętami polegać będzie na:
  • a). zapewnieniu im właściwego poziomu bezpieczeństwa,
  • b). żywieniu zwierząt zgodnie z ustaleniami z Właścicielem,
  • c). zadbaniu o odpowiednią ilość ruchu,
  • d). dołożeniu starań by maksymalnie zmniejszyć tęsknotę zwierząt za Właścicielem m.in. poprzez ich indywidualne traktowanie oraz odpowiednią ilość zabawy,
  • e). zadbaniu o dobry nastrój zwierząt,
  • f). posprzątaniu kuwet i misek.
 2. Zakres świadczonych usług może zostać rozszerzony o dodatkowe czynności ustalone z Właścicielem takie jak:
  • a). podawanie zwierzętom suplementów lub leków pozostawionych przez Właściciela w lokalu,
  • b). wietrzenie pomieszczeń, w których przebywa zwierzę,
  • c). czesanie lub wykonywanie innych zabiegów pielęgnacyjnych.
 3. W trosce o zdrowie zwierząt opiekun stosuje zasadę karmienia zwierząt pożywieniem dostarczonym przez Właściciela. Właściciel ma obowiązek zaopatrzyć opiekuna w karmę dla oddawanych pod opiekę zwierząt.
 4. W przypadku niezapewnienia karmy przez Właściciela, Właściciel ma obowiązek pokryć koszty zakupu karmy przez opiekuna. Opiekun ma prawo dokonać wyboru karmy w sposób dowolny z uwzględnieniem informacji zawartych w Kwestionariuszu.

§5 MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Opieka nad zwierzętami jest wykonywana w lokalu stanowiącym miejsce zamieszkania Właściciela lub w innym lokalu wskazanym przez Właściciela, jako miejsce przebywania zwierzęcia powierzanego pod opiekę zwierzęcia („Lokal”).
 2. Opiekun będzie przebywał w Lokalu wyłącznie w czasie ustalonym z Właścicielem.
 3. W czasie sprawowania opieki nad zwierzęciem opiekun zobowiązuje się nie udostępniać Lokalu osobom trzecim.
 4. Jeżeli dostęp do Lokalu został powierzony osobom trzecim Właściciel Lokalu ma obowiązek poinformować o tym opiekuna. Opiekun może wyrazić zgodę na wpuszczenie osoby trzeciej do Lokalu wyłącznie na wyraźne żądanie Właściciela wyrażone w formie pisemnej.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w Lokalu, których bezpośrednią przyczyną nie jest sprawowanie opieki nad zwierzęciem przez opiekuna.

§6 POWIERZENIE KLUCZY

 1. W celu umożliwienia dostępu do Lokalu Właściciel przekaże klucze do Lokalu bezpośrednio do rąk własnych opiekuna. Przekazanie kluczy do Lokalu nastąpi nie później niż w dniu rozpoczęcia opieki.
 2. Przekazanie kluczy do Lokalu w inny sposób niż wskazany w §6 ust. 1 Regulaminu może nastąpić po uzgodnieniu tej kwestii z opiekunem jednak na wyłączne ryzyko Właściciela. Odebranie kluczy z miejsca wskazanego przez Właściciela może wiązać się z naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości wskazanej w Cenniku.
 3. Po zakończeniu opieki Właściciel ma obowiązek odebrać klucze do Lokalu bezpośrednio od opiekuna lub wyznaczonej przez niego osoby. Odebranie kluczy powinno nastąpić w ciągu 7 dni od zakończenia sprawowania opieki.
 4. Właściciel może odebrać klucze w inny sposób ustalony indywidualnie z opiekunem, jednakże odbiór kluczy w sposób odmienny niż wskazany w §6 ust. 3 Regulaminu nastąpi na wyłączne ryzyko Właściciela. Oddanie kluczy Właścicielowi w miejscu wskazanym przez Właściciela może wiązać się z naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości wskazanej w Cenniku.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, kradzież lub uszkodzenie kluczy, a także wystąpienie innych zdarzeń o podobnym charakterze, jeżeli odbiór kluczy nie został wykonany w terminie wskazanym w §6 ust. 3 Regulaminu.

§7 ZABEZPIECZENIE LOKALU

 1. Właściciel zobowiązuje się do zabezpieczenia Lokalu przed przekazaniem zwierząt pod opiekę.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedomknięte okna i drzwi lub niezabezpieczony balkon („Niezabezpieczone Wejście lub Wyjście”), które mogą być przyczyną urazu, choroby lub śmierci zwierzęcia.
 3. W przypadku stwierdzenia Niezabezpieczonego Wejścia lub Wyjścia opiekun zgłasza to Właścicielowi, a także, o ile ma taką możliwość zamyka Niezabezpieczone Wejście lub Wyjście.
 4. W przypadku pozostawienia Niezabezpieczonego Wejścia lub Wyjścia Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek negatywnych następstw związanych z pozostawieniem Niezabezpieczonego Wejścia lub Wyjścia, w szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, urazy na zdrowiu lub śmierć powierzanego zwierzęcia.

§8 WYNAGRODZENIE

 1. Za świadczenie usług Usługodawcy należne będzie wynagrodzenie w wysokości wskazanej w cenniku świadczenia usług stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu („Cennik”). Cennik jest opublikowany na stronie internetowej Usługodawcy w zakładce: https://dogorykotami.pl/cennik.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Cennika. Klienta obowiązują każdorazowo stawki wskazane w Cenniku aktualnym na dzień zawarcia umowy (por. §3 ust. 5 Regulaminu).
 3. Właściciel ma obowiązek zapłacić wynagrodzenie za świadczenie usług z góry, nie później niż w dniu rozpoczęcia opieki nad zwierzęciem. Zapłata wynagrodzenia powinna nastąpić na rachunek bankowy Usługodawcy: Alior Bank S. A. 34 2490 0005 0000 4530 4935 0354. W tytule przelewu należy wskazać identyfikator rezerwacji wskazany przez Usługodawcę.
 4. Jeżeli opieka nad zwierzęciem ma być sprawowana dwa razy dziennie, wizyty będą się odbywać w odstępach minimum 8 godzin. Na specjalne życzenie Właściciela wizyty mogą odbywać się w krótszych lub dłuższych odstępach. czasu, w tym w odstępach 12 godzin, jednakże wykonywanie wizyt w sposób specjalnie ustalony z Właścicielem może wiązać się z naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości wskazanej w Cenniku.
 5. Usługodawca poinformuje Właściciela o konieczności poniesienia dodatkowych kosztów, nieuwzględnionych przy zawarciu umowy takich jak m.in. koszty wizyt u lekarza weterynarza, konieczność zakupu leków, karmy dla zwierzęcia i tym podobnych. Właściciel ma obowiązek dokonać zwrotu poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych przez Usługodawcę rachunków w terminie 3 dni od dnia zakończenia sprawowania opieki nad zwierzęciem.
 6. Właściciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta będące jego własnością i zobowiązuje się do pokrycia wszystkich ewentualnych kosztów z tego tytułu.

§9 WIZYTY U WETERYNARZA

 1. Właściciel upoważnia opiekuna do korzystania z usług prowadzącego lekarza weterynarii wskazanego w Kwestionariuszu, a w przypadku jego niedostępności do skorzystania z usług innego, dowolnie wybranego przez Usługodawcę lekarza weterynarza, jeżeli zwierzę przejawia oznaki choroby.
 2. Właściciel świadomy, że oddane pod opiekę zwierzę może wymagać diagnozy oraz leczenia upoważnia opiekuna do podejmowania decyzji w jego imieniu w zakresie podjęcia leczenia, w tym decyzji o operacji, hospitalizacji, podaniu leków czy konieczności odbycia wizyty u weterynarza.
 3. Właściciel zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty leczenia weterynaryjnego zwierząt będących jego własnością.
 4. Właściciel nie będzie dochodził od Usługodawcy oraz współpracujących z nim opiekunów roszczeń z tytułu podjętych przez Opiekuna działań, w szczególności przyszłych kosztów lub innych skutków konsekwencji zdrowotnych, które mogą być następstwem podjętego leczenia.

§10 ZOBOWIĄZANIA USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca oświadcza, że wyznaczeni przez niego opiekunowie:
  • a). będą wykonywać zlecone czynności ze szczególną starannością, według swojej najlepszej wiedzy i umiejętności
  • b). będą stosować się w miarę możliwości do wszystkich sugestii i zaleceń opisanych przez Właściciela w Kwestionariuszu,
  • c). będą informować Właściciela o zaobserwowanych objawach chorobowych, bądź nieprawidłowych zachowaniach zwierząt, jeżeli takie stwierdzą,
  • d). zobowiązują się do niestosowania żadnych bodźców awersyjnych
  • e). zobowiązują się do niezwłocznego kontaktu telefonicznego z Właścicielem w sytuacji kryzysowej takiej jak choroba, uszkodzenie ciała, zaginięcie zwierzęcia.
 2. Usługodawca może odmówić przyjęcia zwierzęcia lub zrezygnować z opieki nad zwierzęciem, które może zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu innych ludzi lub zwierząt, a w szczególności odmówić przyjęcia zwierząt:
  • a). agresywnych w stosunku do ludzi lub zwierząt,
  • b). w rui – wprowadzających inne zwierzęta w stan ciągłego pobudzenia,
  • c). nieodrobaczonych, bez ważnych szczepień i zabezpieczeń przeciw kleszczom.

§11 ZOBOWIĄZANIA WŁAŚCICIELA

 1. Właściciel oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść. Właściciel jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Właściciel zobowiązuje się, aby najpóźniej w dniu rozpoczęcia sprawowania opieki nad zwierzęciem:
  • a). przekazać opiekunowi książeczki zdrowia zwierząt lub innego rodzaju zaświadczenia potwierdzający wykonanie aktualnych szczepień oraz informujące o ich stanie zdrowia fizycznego i psychicznego,
  • b). wypełnić zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i przekazać Usługodawcy Kwestionariusz, a jeżeli opieka nad zwierzęciem jest wykonywana przez Usługodawcę po raz kolejny, aby upewnić się, że dane wskazane uprzednio w Kwestionariuszu są aktualne i poprawne,
  • c). poinformować opiekuna o rzeczywistym charakterze przekazywanego zwierzęcia, co pozwoli na ograniczenie lub uniknięcie ewentualnych konfliktów z ludźmi i innymi zwierzętami,
  • d). poinformować Usługodawcę czy w Lokalu znajduje się kamera rejestrująca obraz i/lub dźwięk.
 3. Naruszenie zobowiązania, o którym mowa w §11 ust. 2 lit. d) będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 2.000 (słownie: dwóch tysięcy) złotych.
 4. Właściciel oświadcza, że zdaje sobie sprawę z następujących zagrożeń:
  • a). zwierzęta mogą się bawić na tyle intensywnie, że w trakcie zabaw mogą ulec zranieniom,
  • b). zwierzęta mogą mimo zachowania należytej staranności przez opiekuna zniszczyć elementy wyposażenia Lokalu oraz dokonać innych szkód na mieniu Właściciela, Usługodawcy lub osób trzecich.
 5. Właściciel oświadcza, że nie będzie dochodzić roszczeń w stosunku do Usługodawcy oraz współpracujących z nim opiekunów powstałych na skutek zdarzeń opisanych w §11 ust. 3 Regulaminu.
 6. Właściciel oświadcza, że w przypadku zachorowania lub śmierci zwierzęcia w czasie lub po sprawowaniu opieki przez opiekuna nie będzie dochodzić roszczeń wynikających z tego tytułu od Usługodawcy lub opiekunów z nim współpracujących. Usługodawca oraz współpracujący z nim opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za chorobę lub śmierć powierzanych im zwierząt.

§12 ZMIANA LUB ODWOŁANIE TERMINU OPIEKI

 1. Właściciel może zwrócić się do Usługodawcy o zmianę, skrócenie lub wydłużenie terminu sprawowania opieki nad zwierzęciem. Zmiana, skrócenie lub wydłużenie terminu sprawowania opieki nad zwierzęciem jest możliwe wyłącznie za zgodą Usługodawcy, a w przypadku zmiany lub wydłużenia terminu – po potwierdzeniu przez Usługodawcę gotowości do sprawowania opieki nad zwierzęciem w nowym terminie.
 2. Odwołanie, zmiana lub skrócenie terminu sprawowania opieki nad zwierzęciem w terminie krótszym niż 6 dni przed planowanym rozpoczęciem opieki nad zwierzęciem, a także odwołanie lub skrócenie terminu w trakcie sprawowania opieki nad zwierzęciem będzie skutkować naliczeniem opłaty rezerwacyjnej w związku z koniecznością zapewnienia dostępności danego opiekuna dla potrzeb sprawowania opieki nad danym zwierzęciem („Opłata rezerwacyjna”).
 3. Opłata rezerwacyjna będzie naliczana w następującej wysokości:
  • a). w przypadku odwołania, zmiany lub skrócenia opieki nad zwierzęciem na pięć dni przed planowanym rozpoczęciem opieki lub wcześniej – opłata nie jest pobierana,
  • b). w przypadku odwołania, zmiany lub skrócenia opieki nad zwierzęciem czwartego dnia przed planowanym rozpoczęciem opieki – w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu należnemu Usługodawcy za pierwszy dzień umówionej opieki,
  • c). w przypadku odwołania, zmiany lub skrócenia opieki nad zwierzęciem trzeciego dnia przed planowanym rozpoczęciem opieki – w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu należnemu Usługodawcy za pierwsze dwa dni umówionej opieki, a jeżeli opieka miała być sprawowana przez krótszy czas – w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu należnemu Usługodawcy za cały okres zaplanowanej opieki,
  • d). w przypadku odwołania, zmiany lub skrócenia opieki nad zwierzęciem drugiego dnia przed planowanym rozpoczęciem opieki – w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu należnemu Usługodawcy za pierwsze trzy dni umówionej opieki, a jeżeli opieka miała być sprawowana przez krótszy czas – w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu należnemu Usługodawcy za cały okres zaplanowanej opieki,
  • e). w przypadku odwołania, zmiany lub skrócenia opieki nad zwierzęciem na jeden dzień przed planowanym rozpoczęciem opieki – w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu należnemu Usługodawcy za pierwsze cztery dni umówionej opieki, a jeżeli opieka miała być sprawowana przez krótszy czas – w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu należnemu Usługodawcy za cały okres zaplanowanej opieki,
  • f). w przypadku odwołania, zmiany lub skrócenia opieki nad zwierzęciem w trakcie rozpoczętej opieki – w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu należnemu Usługodawcy za dzień, w którym Właściciel odwołał, zmienił lub skrócił opiekę nad zwierzęciem oraz za kolejne 3 dni umówionej opieki, a jeżeli opieka miała być sprawowana przez krótszy czas – w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu należnemu Usługodawcy za cały okres zaplanowanej opieki.
 4. W przypadku odwołania, zmiany lub skrócenia opieki nad zwierzęciem, dla którego zostało wcześniej zrealizowane spotkanie zapoznawcze, opłata za odbycie spotkania zapoznawczego nie zostanie zwrócona.
 5. W sytuacjach szczególnych Usługodawca może wyjątkowo, na wniosek Właściciela odstąpić od naliczenia całej lub części Opłaty rezerwacyjnej. Decyzja w przedmiocie odstąpienia od naliczenia całej lub części Opłaty rezerwacyjnej należy do wyłącznego uznania Usługodawcy.
 6. Opieka nad zwierzęciem może zostać przedłużona za zgodą Usługodawcy oraz po zapłaceniu przez Właściciela uzupełniającego wynagrodzenia za świadczenie usług.
 7. W przypadku uniemożliwienia Usługodawcy wykonania umowy z jakichkolwiek przyczyn, w tym m.in. w związku z nieprzekazaniem kluczy do Lokalu lub innych niezbędnych informacji i dokumentów, Właściciel zapłaci na rzecz Usługodawcy Opłatę rezerwacyjną.

§13 USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Właścicielowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.  Właściciel może wykonać prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie oraz przesłanie go na adres e-mail Usługodawcy: hello@dogorykotami.pl Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik numer 3 do niniejszego Regulaminu.
 2. Właściciel traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość jeżeli Usługodawca (wyznaczony przez niego opiekun) przystąpił do wykonania usług i w pełni wykonał powierzoną mu usługę.
 3. Usługodawca dokona zwrotu uiszczonego wynagrodzenia w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca otrzymał oświadczenie Właściciela o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia przez Właściciela od umowy, kwota zwracanego wynagrodzenia zostanie pomniejszona o cześć́ wynagrodzenia należną Usługodawcy z tytułu czynności podjętych w ramach realizacji umowy, które zostały wykonane przez Usługodawcę jeszcze przed przystąpieniem do sprawowania opieki nad zwierzęciem, a których podjęcie było konieczne dla celów realizacji Umowy.

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowy są zawierane każdorazowo na warunkach określonych w Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu obowiązujących w dniu zawarcia umowy. Aktualna wersja Regulaminu oraz załączników do Regulaminu została opublikowana na stronie internetowej Usługodawcy w zakładce: https://dogorykotami.pl/regulamin. Archiwalne wersje Regulaminu są udostępniane na życzenie Klienta.
 3. Treść Regulaminu zostanie udostępniona Klientom do pobrania w formie pliku pdf. Plik pdf zostanie przesłany na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 4. Strony mogą wprowadzić zmiany do Umowy, których treść zostanie indywidualnie uzgodniona i zaakceptowana przez obie strony. Zmiany do Umowy powinny zostać uzgodnione w drodze wymiany wiadomości e-mail. Zmiany do Umowy mają moc wiążącą o ile Usługodawca zgodził się na wprowadzenie zmiany w sposób jednoznaczny i potwierdził wolę wprowadzenia zmiany w wiadomości e-mail przesłanej Klientowi.
 5. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe i filmowe, które zostały opublikowane przez Usługodawcę stanowią własność intelektualną Usługodawcy i są chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Z zastrzeżeniem postanowień powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ich kopiowanie lub inne wykorzystywanie dla celów komercyjnych, a także dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych) bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy są zabronione.
 6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, w tym właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2023.

Poprzednie wersje Regulaminu dostępne są tutaj


Rules and regulations for the provision of sevices by Do góry kotami Joanna Szopińska

§1 GENERAL PROVISIONS

 1. These Rules and Regulations provide terms and conditions under which services are provided by Catsitterzy „Do Góry Kotami” J. Szopińska-Zatkalik, J.Zatkalik s.c., Esej 21/33 Street, 01-923 Warsaw, NIP 1182231638, REGON: 520436551, (“Do Góry Kotami” or “Service Provider”) to its Clients.
 2.  Do Góry Kotami provides services in particular within the scope of pet care (cats and small pets). Services are provided in the territory of Warsaw and its neighboring territories.

§2 RULES FOR PROVIDING SERVICES

 1. The Service Provider shall exercise care for pets at the time and place agreed upon with the pet owner or other person acting for and on behalf of the pet owner and holding a valid authorization to conclude an agreement for the provision of services under the terms and conditions specified herein (“Owner” or “Client”).
 2. Services are provided each time by a caretaker appointed by the Service Provider. The Service Provider will select a caretaker taking into account the traits of the entrusted pet and the availability of caretakers working for the Service Provider at a given time.
 3. The caretakers hold appropriate knowledge and underwent proper training to take care of pets.

§3 CONCLUSION OF THE AGREEMENT

 1. In order to make a booking, the Owner should contact Do Góry Kotami via email (hello@dogorykotami.pl) or Whatsapp (+48 500 272 858) or Messenger (https://www.facebook.com/OpiekaNadKotami/) specifying the date when they would like to use the services of Do Góry Kotami.
 2. The person who contacts the Service Provider represents that they are the Owner of the pet and are fully authorized to conclude a pet care agreement. If the person who contacts the Service Provider is not the Owner of the pet and the contact is made on behalf of a third person, it is necessary to notify the Service Provider and confirm that the person has the full right to entrust the care of the pet to the Service Provider.
 3. If the Service Provider takes care of the entrusted pet for the first time, the Owner is obliged to fill in the questionnaire attached as Appendix 1 hereto (“Questionnaire”). If the Service Provider is entrusted with further pet care, the Owner is obliged to update the Questionnaire, should the information previously provided therein differ or be outdated. The Owner is obliged to fill in the Questionnaire correctly. The Service Provider shall not be liable for incorrect or incomplete information with regard to the entrusted pet and its health condition.
 4. The information provided in the Questionnaire is discussed at a familiarization meeting between the caretaker and the Client. The familiarization meeting is mandatory in case of entrusting pet care for the first time. The familiarization meeting may be subject to additional charges under the conditions specified in the Price List, which constitutes an integral part hereof.
 5. The Service Provider will confirm its readiness to care for the pet in question on the date indicated by the Owner in the same form in which the request was submitted to the Service Provider or through the contact details indicated by the Owner in the contact form. It is the Owner’s responsibility to confirm that they decide to conclude an agreement with the Service Provider by responding to the Service Provider within 24 hours of receiving confirmation of the Service Provider’s willingness to provide services. If the Owner fails to confirm its willingness to conclude an agreement within the indicated period of time, the Service Provider does not guarantee its ability to perform the agreement nor the availability of caretakers.
 6. The conclusion of the pet care agreement under the conditions specified herein and in the appendices hereto shall occur at the moment of confirmation by the Owner of their will to conclude the agreement within the period specified in §3 point 4 hereof. If the Owner made the confirmation after the deadline specified in §3 point 4 hereof the agreement shall be concluded only after the Service Provider confirms the availability of caretakers and its willingness to enter into the agreement with the Owner.

§4 PET CARE PERFORMANCE

 1. Pet care shall consist of:
  • a). ensuring proper level of protection for pets,
  • b). feeding pets in accordance with the Owner’s instructions,
  • c). providing pets with required amount of exercise,
  • d). trying to caretaker’s best ability to reduce the anxiety connected with pet missing their Owner by, among others, treating them individually and providing them with an appropriate amount of fun,
  • e). keeping pets in good mood,
  • f). cleaning out litter boxes and bowls.
 2. The scope of services provided may be extended to include additional activities agreed upon with the Owner such as:
  • a). administering supplements or medications left by the Owner on the premises to pets,
  • b). ventilate the rooms where the pet is staying,
  • c). combing/brushing or performing other grooming procedures.
 3. Out of concern for pet’s health condition, the caretaker applies the principle of feeding pets with food provided by the Owner. The Owner is obliged to provide the caretaker with food for pets placed under caretaker’s care.
 4. If the Owner does not provide food, the Owner is obliged to cover the cost of food purchased by the caretaker. The caretaker has a right to choose pet food at their own discretion taking into account the information specified in the Questionnaire.

§5 PLACE OF PROVIDING SERVICES

 1. Pet care shall be performed on the premises constituting the Owner’s residence or on other premises designated by the Owner as the location where the entrusted pet is staying (the “Premises”).
 2. The caretaker will be on the Premises only during the time agreed upon with the Owner.
 3. While caring for the pet, the caretaker agrees not to make the Premises available to third persons.
 4. If access to the Premises has been granted to third person, the Owner of the Premises is obliged to notify the caretaker thereof. The caretaker may consent to let a third person into the Premises only upon the Owner’s express written request.
 5. The Service Provider shall not be liable for damage to the Premises, the direct cause of which is not attributable to the caretaker taking care of the entrusted pet.

§6 ENTRUSTING KEYS

 1. In order to allow access to the Premises, the Owner shall provide keys to the Premises directly to the caretaker. Handover of the keys to the Premises will occur no later than on the day the care begins.
 2. Handing over the keys to the Premises in a manner other than specified in §6 point 1 hereof may take place upon caretaker’s agreement, however, at the sole risk of the Owner. Collecting the keys from a place indicated by the Owner may result in charging an additional fee in the amount indicated in the Price List.
 3. Upon termination of care, the Owner shall collect the keys to the Premises directly from the caretaker or a person designated by the caretaker. The keys shall be collected within 7 days of the termination of care.
 4. The Owner may collect the keys in another manner individually agreed upon with the caretaker, however, collecting the keys in a way other than specified in §6 point 3 hereof shall be at the sole risk of the Owner. Return of the keys to the Owner at the place indicated by the Owner may result in charging an additional fee in the amount specified in the Price List.
 5. The Service Provider shall not be liable for the loss, theft or damage to the keys, or the occurrence of other events of a similar nature, if the keys were not collected within the period specified in §6 point 3 hereof.

§7 SECURING THE PREMISES

 1. The Owner agrees to secure the Premises prior to entrusting pets to Service Provider’s care.
 2. The Service Provider is not liable for opened windows and doors or an unsecured balcony (“Unsecured Entry or Exit”) that may cause pet’s injury, illness or death.
 3. If the Unsecured Entry or Exit is found, the caretaker shall notify the Owner and, if possible, close the Unsecured Entry or Exit.
 4. In case of leaving the Unsecured Entry or Exit, the Service Provider shall not be liable for any negative consequences related to leaving the Unsecured Entry or Exit, in particular, the Service Provider shall not be liable for any damage, health injuries nor death of the entrusted pet.

§8 REMUNERATION

 1. The Service Provider shall be entitled to remuneration for the provision of services in the amount specified in the Price List constituting Appendix 2 hereto (“Price List”). The Price List is available on the website of the Service Provider under the following tab: https://dogorykotami.pl/cennik.
 2. The Service Provider reserves the right to amend the Price List. The rates indicated in the Price List are applicable as at the day of concluding the agreement from time to time (§ 3 section 5 hereof).
 3. The Owner is obliged to pay the remuneration for the provision of services in advance, no later than on the date of commencement of pet care. Payment should be made to the Service Provider’s bank account: Alior Bank S. A. 34 2490 0005 0000 4530 4935 0354. The booking ID specified by the Service Provider shall be indicated in the title of the transfer.
 4. If the pet is to be cared for twice a day, visits will be made at minimum intervals of 8 hours. At the Owner’s special request, visits may be made at shorter or longer intervals including 12 hour intervals, however, making visits in a manner specifically agreed upon with the Owner may result in an additional fee in the amount indicated in the Price List.
 5. The Service Provider shall inform the Owner about the necessity of incurring any additional costs not included in the agreement, such as the cost of veterinary visits, necessity to purchase medication, pet food, etc. The Owner is obliged to reimburse the incurred costs on the basis of the receipts presented by the Service Provider within 3 days from the date of termination of pet care.
 6. The Owner is liable for any damage caused by pets owned by them and agrees to pay all costs, if any, arising therefrom.

§9 VETERINARY VISITS

 1. The Owner authorizes the caretaker to use the attending veterinarian indicated on the Questionnaire, or if unavailable, to use another veterinarian at the Service Provider’s sole discretion if pet becomes ill or if the state of the its health otherwise requires professional attention.
 2. The Owner who is aware that their pet placed in Service Provider’s care may require diagnosis and treatment authorizes the caretaker to make decisions on their behalf regarding treatment, including decisions about surgery, hospitalization, administering medicine, or engaging the services of a veterinarian.
 3. The Owner agrees to pay all veterinary treatment costs for pets owned thereby.
 4. The Owner will not assert any claim against the Service Provider or the affiliated caretakers for actions taken by the caretaker, including, but not limited to, future costs or other health consequences that may result from the undertaken course of treatment.

§10 SERVICE PROVIDER’S COVENANTS

 1. The Service Provider represents that its designated caretakers shall:
  • a). perform the commissioned activities with due care, to the best of their knowledge and ability;
  • b). follow to the extent possible all suggestions and recommendations specified by the Owner in the Questionnaire;
  • c). inform the Owner of observed signs of illness, or abnormal pet behavior, if they find any;
  • d). undertake not to use any aversive stimuli;
  • e). undertake to contact the Owner immediately by phone in an emergency situation such as illness, injury, or loss of the pet.
 2. The Service Provider may refuse to accept a pet or decline to care for a pet that may endanger the health or safety of other people or pets, and may specifically refuse to accept pets which are:
  • a). aggressive towards people or other pets,
  • b). in heat – putting other pets in a state of constant excitement,
  • c). not dewormed, without valid vaccinations and tick protection.

§11 OWNER’S COVENANTS

 1. The Owner represents that they have read the Rules and Regulations and accepts contents thereof. The Owner is obliged to comply with these Rules and Regulations.
 2. The Owner undertakes that no later than on the day the pet care begins, the Owner shall:
  • a). provide the caretaker with the pet’s health record booklet or other proof of current vaccinations and physical and mental health status,
  • b). complete the Questionnaire to the best of their knowledge and submit it to the Service Provider and, if the pet was cared for by the Service Provider before, to ensure that the information previously indicated in the Questionnaire is up-to-date and correct,
  • c). provide the caretaker with true and correct information regarding character of the entrusted pet, thereby reducing or avoiding possible conflicts with people and other pets,
  • d). inform the Service Provider whether there is a camera recording video and/or audio in the Premises.
 3. Violation of the obligation referred to in §11 section 2 letter d) will result in a contractual penalty of PLN 2,000 (say: two thousand zloty).
 4. The Owner represents that they are aware of the following risks:
  • a). pets can play hard enough to get injured in the process,
  • b). pets may, despite the caretaker’s due care, damage the furnishings of the Premises and do other damage to the property of the Owner, the Service Provider or third persons.
 5. The Owner represents that they will not pursue any claims against the Service Provider and its affiliated caretakers arising from the events described in §11 section 3 hereof.
 6. The Owner represents that in case of illness or death of the pet during or after care provided by the caretaker, the Owner shall not pursue any claims arising therefrom against the Service Provider or its affiliated caretakers. The Service Provider and caretakers affiliated with it shall not be liable for illness or death of pets entrusted to them.

§12 CHANGING OR CANCELLING THE TERM OF CARE

 1. The Owner may request the Service Provider to change, shorten or extend the term of the pet care. Changing, shortening or extending the term of pet care is possible only with the consent of the Service Provider, and in the case of changing or extending the term – after the Service Provider confirms its readiness to care for the pet within that new term.
 2. Cancellation, changing or shortening of the pet care less than 6 days prior to the scheduled commencement of care, and cancellation or shortening thereof during the course of pet care will result in payment of the Booking Fee due to necessity of ensuring the availability of a particular caretaker to care for the given pet (“Booking Fee”).
 3. The Booking Fee will be charged as follows:
  • a). if pet care is cancelled, changed or shortened five days prior to the scheduled commencement of the service or earlier – no fee is charged,
  • b). in case of cancellation, change or shortening of pet care 4 days prior to the scheduled commencement date of care – in the amount corresponding to the remuneration due to the Service Provider for the first day of the agreed care,
  • c). in case of cancellation, change or shortening of pet care 3 days prior to the scheduled commencement date of care – in the amount corresponding to the remuneration due to the Service Provider for the first two days of the agreed care, and if care was to be provided for a shorter period – in the amount corresponding to the remuneration due to the Service Provider for the entire period of planned care,
  • d). in case of cancellation, change or shortening of pet care 2 days prior to the scheduled commencement date of care – in the amount corresponding to the remuneration due to the Service Provider for the first three days of the agreed care, and if care was to be provided for a shorter period – in the amount corresponding to the remuneration due to the Service Provider for the entire period of planned care,
  • e). in case of cancellation, change or shortening of pet care 1 day prior the scheduled commencement date of care – in the amount corresponding to the remuneration due to the Service Provider for the first four days of the planned care, and if care was to be provided for a shorter period – in the amount corresponding to the remuneration due to the Service Provider for the entire period of planned care,
  • f). in case of cancelling, changing or shortening the pet care after the commencement date of care – in the amount corresponding to the remuneration due to the Service Provider for the day on which the Owner cancels, changes or shortens the pet care and for the next 3 days of the agreed care, and if the care was to be provided for a shorter period – in the amount corresponding to the remuneration due to the Service Provider for the entire period of the planned care.
 4. If the Owner cancels, changes, or shortens the pet care for which a familiarization meeting has previously been made, the fee for the familiarization meeting will not be refunded.
 5. In special situations, the Service Provider may (as an exception) at the request of the Owner waive all or part of the Booking Fee. The decision to waive all or part of the Booking Fee is at the sole discretion of the Service Provider.
 6. Pet care may be extended with the Service Provider’s approval and upon payment by the Owner of an additional fee for services rendered.
 7. If Service Provider is prevented from performing the agreement for any reason, including but not limited to failure to hand over keys to the Premises or provide other necessary information and documents, the Owner shall pay to the Service Provider the Booking Fee.

§13 STATUTORY RIGHT OF WITHDRAWAL

 1. The Owner, who is a consumer within the meaning of  of the Civil Code, has the statutory right to withdraw from an agreement concluded remotely without stating any reason. The Owner may exercise the right to withdraw from the agreement within 14 days from the date of its conclusion by drawing up a written statement and sending it to the email address of the Service Provider: hello@dogorykotami.pl. Template of statement of withdrawal constitutes Appendix 3 hereto.
 2. The Owner forfeits the right to withdraw from the agreement concluded remotely if the Service Provider (caretaker appointed thereby) proceeded to perform the services and fully performed the service entrusted thereto.
 3. The Service Provider will refund the fees paid within 14 days of the date on which the Service Provider received the Owner’s statement of withdrawal.
 4. If the Owner withdraws from the agreement, the amount of the reimbursed remuneration will be reduced by the part of the remuneration due to the Service Provider for the actions undertaken in the performance of the agreement, which were performed by the Service Provider even before taking care of the pet, and which were necessary for the purpose of performance of the agreement.

§14 FINAL PROVISIONS

 1. The Service Provider reserves the right to amend these Rules and Regulations.
 2. Agreements are concluded from time to time under the conditions specified in the Rules and Regulations and appendices thereto in force as at the date of conclusion of the agreement. The current version of the Rules and Regulations and appendices thereto is available on the website of the Service Provider under the following tab: https://dogorykotami.pl/regulamin. Archival versions of the Rules and Regulations are available upon Client’s request.
 3. The Clients shall have a possibility to download the Rules and Regulations in pdf file. The pdf file will be sent to the email address indicated by the Client.
 4. The Parties may introduce amendments to the Agreement, the content of which will be individually agreed and accepted by both Parties. The amendments to the Agreement should be agreed by way of email. The amendments to the agreement shall be binding if the Service Provider expressly agreed to introduce them and confirmed its will to introduce such amendment in an email sent to the Client.
 5. All text, images, graphics, sound and video materials published by the Service Provider constitute the intellectual property of the Service Provider and are protected by copyright and other laws relating to the protection of intellectual property. Subject to the provisions of commonly applicable law, copying or other use for commercial purposes, as well as distribution, modification and publication thereof (including posting on other websites) without prior written consent of the Service Provider is prohibited.
 6. To the extent not covered by these Rules and Regulations, generally applicable provisions of law shall apply, including the relevant provisions of the Civil Code.
 7. These Rules and Regulations are effective as of 1.09.2023.

Previous versions of rules here.


error: Proszę, nie kopiuj moich treści!